Đặt vé tại Sài Gòn 0934 476 522
Đặt vé tại Hà Nội 0945 579 888
Liên hệ đặt vé toàn quốc 0979 765 119

Mẫu giấy xác thực nhân thân dùng để đi máy bay

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

     Ảnh 4 x 6                                                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     Đóng dấu                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       giáp lai                                                                                        ****-****

 

                                                              GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

 

Kính gửi: Công an:......................................................................................................................

Tên tôi là:..................................................................................................................................

Sinh ngày:........................................ Nguyên quán:...................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay tại:.......................................................................................................................

Họ tên cha:..................................................................................................................................

Họ tên mẹ:..................................................................................................................................

Lý do xin xác nhận nhân thân: để mua vé và đi tàu bay do không có giấy Chứng minh thư nhân dân.

 

                                                                                                         ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                                                                      Người xin xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Công an     

                                              

Công an Phường (xã) …………………… Quận(Huyện)… ………….Tỉnh(Thành phố):.............................

.

………………………………. Xác nhận Ông (Bà):……………………………….. ………………………. ……

 

Có hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………………………………....

 

 chỗ ở hiện nay tại ……………………….. …………………………………………………………………….

 

Hiện nay không có Chứng minh thư nhân dân là do: ………………………………………. Các nội dung tôi

 

xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

 

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ngày đăng: 26/06/2015
Lượt xem: 0
Top

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ:

Mr Dung
0979765119Danh mục bài viết

Quý khách có thể trực tiếp liên lạc tại phòng vé